Przejdź do treści

Żyjemy w trudnych czasach, prawda? Jednak każdy medal ma dwie strony. Choć z jednej z nich widać ciągły stres, pogoń za pieniądzem, narastające konflikty i inne problemy – to jest i ta jaśniejsza, pełna nadziei, optymizmu i dobra. W tym miejscu nie będziemy jednak niczego kolorować, ale popatrzymy na relacje społeczne, takie jakimi są. Podamy fakt, przytoczymy dane, przeanalizujemy przypadki. Tym samym tworzymy dla Ciebie źródło wiedzy o społeczeństwie, jakiego próżno szukać gdzie indziej.

 

Zostań z nami i dowiedz się więcej o świecie!

 

Resocjalizacja jest troszkę inna, ale ma to samo założenie: próbujemy nauczyć pewnych umiejętności podstawowych człowieka, który albo się nie nauczył w wyniku procesów rozwojowych takich jak np.:

Metody badania, jakimi posługuje się pedagogika dla opracowania swoich problemów praktycznych, empirycznych, normatywnych i teo­retycznych, związanych z wychowaniem i wszechstronnym rozwojem człowieka muszą być wychowawczo przeprowadzone z punktu widzenia dobra rozwojowego wychowanka, a nie dobra samej nauki.

PSYCHOLOGIA to nauka o procesach, o równoważeniu stosunków organizmów żywych z otoczeniem na podstawie doświadczeń indywidualnych oraz społecznych co przejawia się w czynnościach poznawczych, wykonawczych

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA będzie zajmowała się tym wszystkim co odnosi się do równowagi w aspekcie rozwojowym

Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o nauczaniu i uczeniu się, a więc jako system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania, uczenia oraz sposobu kształtowania tego procesu przez człowieka.

Andragogika jest to nauka o celach, treściach, formach, metodach, technikach i zasadach kształcenia, wychowania, uczenia się, samokształcenia i samowychowania ludzi dorosłych, bada więc proces wychowania ludzi dorosłych z punktu widzenia znaczenia tego procesu dla przygotowania ludzi do pracy, nauki, twórczości, życia społecznego i kulturalnego w społeczeństwie

By rzetelnie i obiektywnie ocenić jakąkolwiek teorię naukową, należy ją przede wszystkim dokładnie poznać, starając się jednocześnie uchwycić to, co stanowi w niej element istotny. Operacja ta jest o tyle zasadna, gdy przedmiotem analiz stają

Antypedagogika to nowy współczesny nurt edukacyjny, określany też jako filozofia życia i współżycia ludzi u progu XXI wieku.

Jako pierwszy tę nazwę użył Ekkehard von Braunmuhl w swej książce pt.: „Antypedagogika” (1975 roku), w której zaprezentował teorię przeciwna pedagogicznej teorii człowieka i zawarł przesłanki nowej koncepcji.

Gerontopedagogika, jak często określana jest pedagogika podeszłego wieku jest specjalistyczną dziedziną o stosunkowo niedługich tradycjach. Pierwsze opracowania dotyczące tej problematyki pojawiły się w latach sześćdziesiątych.

"Podstawa programowa" precyzuje zadania stawiane przed szkołą podstawową, nie określa jednak na podobnym poziomie ogólności celów jej działania.

Subskrybuj nauki