Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Rodzina – naturalne środowisko wychowawcze; jest tym składnikiem środowiska wychowawczego, który oddziałuje na jednostkę najdłużej, niekiedy przez całe jej życie. Rodzina stanowi jednak zarazem grupę społeczną, elementarną komórkę życie w społeczeństwie. Twórca socjologii August Comte uważał rodzinę za najważniejszą podstawową grupę społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Niektórzy wiążą ideę ochrony rodziny głównie ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego i jego pro rodzinną aktywnością.

Rodzina jako grupa

Rodzina jest przedmiotem badań wielu nauk społecznych - psychologii, pedagogiki, socjologii a Psychologię interesują mechanizmy wychowania w rodzinie. To jak realizowane są funkcje rodziny, jakie są style wychowania, postawy rodzicielskie, atmosfera życia rodzinnego, psychologiczne skutki układów rodzinnych.

Miejsce rodziny w procesie dorastania młodzieży

Przedstawiciele biologii, psychologii i nauk społecznych nie wykazują większych rozbieżności w określeniu pojęcia: środowisko. Przyjmują oni, że „jest to ogół elementów otaczającej człowieka rzeczywistości, które działają jako źródło bodźców i powodują określone przeżycia psychiczne.” Środowisko rozpatruje się z różnych punktów widzenia - mówi się więc o środowisku biologicznym, geograficznym, socjologicznym, wychowawczym, rodzinnym itp.

Trudny przypadek wychowawczy

Marcin miał niebanalne dzieciństwo, ale w miarę typowe. A w wieku wczesnoszkolnym sprowadził się z rodzicami ze wsi do dużego miasta, na wielkomiejskie osiedle – blokowisko. W szkole, w klasie nie mógł odnaleźć sobie miejsca. Podobnie było na podwórku, gdzie dzieci niechętnie się z nim bawiły. Pomimo starań nauczycieli i rodziców nie udało się zbliżyć Marcina do żadnej z grup dzieci. Nie dawało oczekiwanych skutków zapisywanie go do kółek zainteresowań, ognisk itp., ponieważ we wszystkich tych miejscach czuł się odrzucony i nie lubiany.

Przygotowanie lekcji – na jakie czynności powinien zwrócić uwagę nauczyciel

Przygotowanie lekcji – na jakie czynności powinien zwrócić uwagę nauczyciel.” Aby mówić o przygotowaniu lekcji, należy wyjaśnić co się rozumie pod pojęciem lekcja oraz pod pojęciem nauczania i uczenia się. Lekcja jest głównym elementem klasowo – lekcyjnego systemu pracy dydaktycznej. „Jako podstawowa jednostka zinstytucjonalizowanej formy organizacyjnej procesu nauczania-uczenia się, określa ona nie tylko czas pracy nad tematami, na które podzielony jest materiał programowy, lecz wpływa również na tok kształcenia, tzn.

Minimalizacja lęku przed niepowodzeniem szkolnym

Tym, co stanowi o szczególnym uroku młodości, co nadaje jej barwę i intensywność przeżyć, są emocje. Pod względem formalnym wyróżniamy w nich pobudzenie emocjonalne oraz znak emocji – emocje dodatnie i ujemne, to znaczy przyjemne i przykre. Emocje różnią się jednak również pod względem jakościowym, gdyż na przykład radość i miłość to nie to samo, jakkolwiek pobudzenie emocjonalne może być zbliżone, a i znak emocji taki sam.

Te różne rodzaje emocji nazywamy uczuciami.

Strony