Przejdź do treści

Analizjąc znaczenie słów „prawdziwy przywódca” pod kątem zarysowujących się dziś tendencji (w przodujących krajach), podstawowego znaczenia nabiera zdolność do myślenia strategicznego , umiejętność doboru personelu , zdolność do prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze i na Uniwersytecie Warszawskim; wykłada również w Wyższej Szkole Humanistycznej wPułtusku.

 

Starożytna Grecja nie czyniła rozróżnienia między świadomością moralną a świadomością polityczną. Politykę rozpatrywano z punktu widzenia moralnego. Jednakże już wówczas takie patrzenie na politykę było przedmiotem poważnych sporów.

Gdziekolwiek dyskusja dotyczy moralności i postaw moralnych tam jest ona w pewien sposób bezproduktywną. Dzieje się tak z kilku powodów; należy do nich przede wszystkim brak konkretnej wiedzy na temat tego pojęcia, czyli tego co się przez nie rozumie, oraz fakt, iż każdy z dyskutantów pewną moralność wyznaje. Każdy z nich jest równie przeświadczony co do słuszności własnego systemu wartości i równie nieprzychylny próbom wywierania na niego wpływu w tej kwestii przez innych reprezentantów moralności niejako obcych.

Wydarzenia sierpniowe 1980 roku doprowadziły do zburzenia porządku do jakiego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Społeczeństwo polskie wkraczało w świat demokracji, wolności słowa. Wraz z kryzysem, a następnie upadkiem socjalizmu w coraz większym stopniu stawaliśmy się społeczeństwem kapitalistycznym, z własnością prywatną. Niestety przemianom politycznym i gospodarczym nie towarzyszyły równoległe przemiany myślenia w społeczeństwie.

Nieodzownym elementem każdej demokracji są prawa człowieka. Powstanie nowożytnych ustrojów demokratycznych poprzedził rozwój idei, a następnie normatywizacja praw człowieka. I odwrotnie zagrożenia dla demokracji, jej ograniczenia, były równoznaczne z zamachem na fundamentalne prawa człowieka i swobody obywatelskie. Dyktatury zaczynają się od ograniczania i dławienia praw człowieka.

Ekstremizm polityczny jest zjawiskiem względnym. Ekstremizmem możemy nazwać zjawiska, działania mocno odchylone od norm przyjętych w społeczeństwie.Wszystko zależy od punktu odniesienia. Ruch Solidarności w latach 80 był nazywany przez władze ekstremistycznym, ale teraz dla społeczeństwa hasła wolnościowe są zachowaniem porządanym. Wołania młodych hippisów o zaprzestanie wojny w Wietnamie było traktowane jako przejaw skrajnie lewicowych poglądów.

Termin reklama pochodzi od łacińskich słów clamo, clamare - krzyczeć, głośno wołać, przywoływać, także wyraźnie wskazywać. Reklama jest więc swoistą formą promowania określonych dóbr materialnych, usług, idei określonemu odbiorcy. Jest jedną z wielu form komunikowania rozumianego jako proces porozumiewania się ludzi. W przypadku reklamy politycznej ,pełni ona funkcję informacyjną w systemie komunikowania partii politycznych z rynkiem wyborczym, umożliwiające przetransportowanie na rynek wyborczy elektoratu.

Subskrybuj polityka