Przejdź do treści

Wszystko, co dotyczy organizacji pozarządowych, działalności fundacji oraz wszelkiego rodzaju organów związanych z polityką społeczną. Oto kategoria, w której polityka społeczna to temat przewodni. Znajdziesz tu artykuły i informacje na ten temat.

Ekstremizm polityczny jest zjawiskiem względnym. Ekstremizmem możemy nazwać zjawiska, działania mocno odchylone od norm przyjętych w społeczeństwie.Wszystko zależy od punktu odniesienia. Ruch Solidarności w latach 80 był nazywany przez władze ekstremistycznym, ale teraz dla społeczeństwa hasła wolnościowe są zachowaniem porządanym. Wołania młodych hippisów o zaprzestanie wojny w Wietnamie było traktowane jako przejaw skrajnie lewicowych poglądów.

Polityka społeczna, rozumiana jako działalność państwa i organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do polityki społecznej jako dziedziny naukowej), służy rozwiązywaniu kwestii socjalnych. Ma zatem na celu kształtowanie warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich, zwłaszcza w środowisku zamieszkania i pracy. Obowiązek prowadzenia przez władze państwowe polityki społecznej wynika z zapisów Konstytucji RP. W najbardziej ogólny sposób formułuje tę regułę art. 2, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem „urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

Początkowo uwielbiany przez elity polityczne i tłumy. Uważany za ojca nowej, niepodległej Słowacji. Później odbierany jako największy jej destruktor, człowiek, który zniechęcił światowych polityków i zabił zaufanie, którym był darzony jego kraj.

Kobiety w swojej walce o prawo do równouprawnienia i wolności , prawie zawsze wykorzystywały do tego dogodne dla nich momenty w historii ,takie jak rewolucje czy wojny, które wywoływały głębokie zmiany społeczne i obyczajowe .Zarówno w przeszłości jak i

Kończący się XX wiek stanowi wyjątkowy okres w dziejach całej ludzkości. Wydarzenia minionych lat wstrząsnęły całym światem i odcisnęły swe piętno na życiu wszystkich społeczeństw. Wiek XX kojarzy się z takimi wydarzeniami jak: dwie

Przywoływanie wieku XXI w rozważaniach naukowych i publicystyce stało się pewną modą intelektualną, niekiedy banalną, bo uprawianą bez rzetelnej analizy przewidywanych przemian cywilizacyjno-społecznych i wyzwań nieprzejrzystej przyszłości.

Reforma administracji, dokonana w 1998, a ściślej ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym wprowadza, czy raczej przywraca w Polsce instytucje powiatu, tym samym trójszczeblowy podział administracji terytorialnej.

Współczesny Polak coraz częściej obala stereotypy swych ojców i dziadków, obala mity przeszłości na tematy drażniące go i niezgodne z jego postępowym, asertywnym sposobem myślenia. Stereotypy te dotyczą społeczeństwa, kultury, zachowania się i stosunków międzyludzkich.

Niestety nasze społeczeństwo w dalszym ciągu daje dowód na to, iż nie jest tak do końca wyrażając częstokroć swą dwulicowość, szowinizm i tzw. źle rozumianą „dumę narodową” objawiającą się niechęcią do ludzi innej rasy, wyznania jak i pochodzenia.

Aspiracje w rozumieniu charakterystycznym dla socjologów pojmowane są jako "zespół dążeń wyznaczonych przez hierarchię celów, które jednostka akceptuje oraz definiuje je jako ważne i które przesądzają o jej planach
życiowych(1). Aspiracje łączy się przeważnie z wartościami, które są czymś

Subskrybuj Polityka społeczna