Psychologia społeczna

„ Wybrane zjawisko z psychologii niedostosowania społecznego w teoriach i badaniach psychologicznych”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1930r. amerykański psychiatra G.E.Patridge wprowadził termin „socjopatia” po to, by zwrócić główną uwagę na zaburzenia współczesnym funkcjonowaniu danej jednostki. Termin ten przeniknął do europejskiego piśmiennictwa psychiatrycznego i psychologicznego, gdzie jest z reguły stosowany zamiennie z psychopatią.

Kulturotechnika

Zakres użycia terminu „kultura” nieustannie ulegał i nadal ulega zmianom. Jest to niestety nieuniknione dla wyrażeń językowych, które wchodzą w obręb słownictwa różnych grup społecznych i zawodowych, nie dają się one bowiem jednoznacznie uściślić. Zakres pojęcia „kultura” można jednak wyznaczyć za pomocą określenia przedmiotu badań danej nauki. Gdy usystematyzujemy sposoby badań kultury stwierdzimy, że można je podzielić na dwie odmienne grupy.

Patologia - nauka o schorzeniach społecznych

Początkowo termin patologia (z grec. pathos - cierpienie, logos - nauka) był używany w medycynie, a dopiero w końcu XIX wieku zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych. Wykorzystano wówczas ten ter­min do określenia działań ludzkich przeciwstawnych ideałom stabilizacji społecznej, własno­ści, oszczędności, solidarności rodzinnej i sąsiedzkiej. Stąd patologię społeczną pojmowano jako naukę o schorzeniach społecznych.

Strony