Przejdź do treści

Psychologia wychowawcza -obejmuje całokształt zagadnień związanych z wychowaniem i nauczaniem. Ale wiemy, że psychologia wychowawcza jest bardzo ściśle związana z psychologią rozwojową.

Samowychowanie jest to czynne ustosunkowanie się podmiotu do procesu własnego rozwoju, wyrażające się w regulowaniu swego postępowania i działania według dobrowolnie przyjętych wzorów i systemu wartości. Jest to świadome i celowe kierowanie sobą. Człowiek wychowując samego siebie, staje się podmiotem wychowania, jednostką zaangażowaną w działalność wychowawczą kierowaną na nią bądź na grupę, w której uczestniczy.

Subskrybuj teoria wychowania