Przejdź do treści

Elementami poddanymi porównaniu może być:

  • Wiek badanej grupy społecznej.
  • Wykształcenie.
  • Liczba osób w gospodarstwie domowym.
  • Liczba dzieci.
  • Główne źródło utrzymania.

 

A także mogę porównać:

  • PKB / 1 mieszkańca –jest to suma sprzedanych dóbr i usług na 1 osobę na danym obszarze,
  • PNB / 1 miesz. jest to PKB – sprzedaż firm zagr. + sprzedaż polskich firm zagranicą / 1 osobę na danym obszarze
  • DN / 1 miesz. jest to PNB – amortyzacja (zużycie kapitału) / 1 osobę
  • Wskaźnik PPP – korekta PNB

 

Zawsze przy porównywaniu należy przeprowadzić analizę rozkładu, gdyż dopiero ona bardziej opisuje i charakteryzuje (różnicuje) badane grupy, np. przy identycznym PNB dla dwóch krajów ich rozkład dochodów w udziale procentowym danej grupy społeczeństwa jest inny.

Mierzenie jakości życia uważam, iż najłatwiej dokonać przy pomocy porównania do danego wzorca przy maksymalnym wykorzystaniu dużej ilości współrzędnych (wymiarów), gdyż lepiej obrazuje to zależności.

Kategoria