Przejdź do treści

Zaburzenia życia emocjonalno-uczuciowego to zagadnienie złożone, przysparzające badaczom licznych problemów. Po pierwsze zaburzenia te powstają w toku rozwoju psychologicznego, którego tempo bywa zróżnicowane u poszczególnych dzieci. Odróżnienie problemów, będących odbiciem różnych rytmów rozwoju psychologicznego, od tych które sugerują istnienie głębokich problemów emocjonalnych, to dodatkowe zagadnienie występujące przy pracy z dziećmi. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że dzieci często nie potrafią mówić wprost o problemie.

 Pojęcie niepełnosprawności - Właściwa regulacja stosunku między jednostką a otaczającym ją światem zapewnia jej przystosowanie do środowiska. Często jednak człowiek nie jest w stanie dokonać właściwej oceny sytuacji, ani reagować adekwatnie do niej. Z takimi zjawiskami spotykamy się wówczas, gdy dziecko wskutek choroby czy też wrodzonego lub nabytego defektu organicznego nie jest w stanie samodzielnie przystosować się do środowiska. Zdrowie i choroba są nieodłącznymi elementami biografii każdego człowieka.

Uczenie się jest procesem zdobywania wiedzy, a zarazem kształtowaniem osobowości człowieka. Jest to jeden z bardziej skomplikowanych rodzajów ludzkiej działalności. Skomplikowane są także czynniki decydujące o sukcesach lub niepowodzeniach szkolnych.

Subskrybuj zaburzenia emocjonalne