Przejdź do treści

Artykuły na temat negocjacji, pracy w ujęciu psychologicznym a także wielu innych ciekawostek - oto kategoria psychologia pracy, w której zamieściliśmy opisy i artykuły na temat uwarunkowań umysłu ludzkiego względem pracy i różnych obowiązków.

Negocjacje to sekwencja posunięć (ofert i ustępstw) dwu stron, dla osiągnięcia wspólnego stanowiska w sytuacji wyjściowych rozbieżności interesów. Jest wzajemnym przekonywaniem się dla modyfikacji ofert początkowych w taki sposób, aby obie strony uzyskały możliwie duże korzyści. Definicja podkreślająca korzyści jednej strony jest niewłaściwa: „negocjacje to specyficzny proces użycia swej wiedzy, czasu i możliwości dla wykorzystania innych do realizacji własnego celu”.

 

Każda firma aby mogła funkcjonować musi posiadać własny system normatywny, który wskazuje poszczególnym grupom pracowniczym jak powinni postępować, jakiego zachowania powinni się wystrzegać, jakie nagrody lub kary mogą ich spotkać za stosowanie się lub niestosowanie się do wskazanych przez zakład wzorców zachowania. Ludzie podejmujący pracę w zakładzie, kierują się własnymi potrzebami, oczekiwaniami i aspiracjami.

Stanowi więc ona podstawowy miernik wartości człowieka. Jan Paweł II kiedyś napisał: „...praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem”. Inaczej rzecz biorąc można to wytłumaczyć w następujący sposób:

§ każdy człowiek ma prawo do pracy, a wszyscy co mają na to wpływ powinni gwarantować realizację tego prawa,

Znaczenie pracy w życiu człowieka uwarunkowane jest zróżnicowaniem psychicznym i społecznym ludzi, zależnym od ich dziedzictwa genetycznego i kulturowego, poziomu wykształcenia, przynależności społecznej, doświadczenia życiowego, zmian społecznych, następstw postępu technicznego oraz przeobrażającej się rzeczywistości.

 

KMarketing-mix stanowi kompozycję elementów marketingu mającą na celu optymalną realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii działania na rynku. Kompozycję tworzą cztery obszary czyli tzw. 4p: product (produkt), price (cena), place (dystrybucja), promotion (promocja). Ludzie zajmujący się marketingiem prowadzą polemizują ze sobą ponieważ niektórzy twierdzą iż marketing-mix to nie 4p lecz 5p dochodzi do wyżej wymienionych people (ludzie). Ja jednak zajmę się czterema obszarami, które jak twierdzi większość mają wpływ na planowanie marketingowe.

 

Każdy zawód ma swoje wyrastające z długotrwałego doświadczenia reguły. Etyka administrowania może być przedstawiona jako zespół standardów pożądanego postępowania funkcjonariuszy publicznych, zawartych w kodeksach etycznych, lub jako wrażliwość ich na podstawowe wartości postępowania etycznego.

Poglądy na pracę jako celową działalność człowieka, polegającą na przekształceniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich, a tym bardziej poglądy na wartość pracy produkcyjnej zmieniały się przez wieki. W ustroju wspólnoty rodowej traktowano ją jako swoistą konieczność życiową, ciążącą w zasadzie w równym stopniu na wszystkich jednostkach dorosłych i sprawnych. W okresie niewolnictwa praca fizyczna, zepchnięta głównie na barki niewolników, była przedmiotem przymusu i pogardy, szczególnie ze strony warstw wyższych, a więc kapłanów, filozofów i władców.

Za twórcę podstaw teorii cech i czynników uznać można Franka Parsonas`a, współcześnie zaś twórczo rozwinął ją Holland

 

Pierwsi jej zwolennicy zakładali, że zdolności i cechy poszczególnych osób można zmierzyć w sposób obiektywny, a następnie skwantyfikować. Stopień osobistej motywacji uznany był za wartość względnie stałą, dlatego też satysfakcja płynąca z wykonywania danego zawodu zależała od odpowiedniego dopasowania zdolności jednostki do wymagań na danym stanowisku.

 

Subskrybuj Psychologia pracy