Przejdź do treści

Wszystko na temat procesu edukacji i pedagogiki osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo - zapraszamy do sprawdzenia kategorii, w której znajdują się artykuły na temat pedagogiki specjalnej. Informacje, porady, wnioski lekarzy i wiele więcej.

Przedmiotem badań pedagogicznych jest przede wszystkim świadoma działalność pedagogiczna, a więc procesy wychowawcze i procesy nauczania, samowychowania i uczenia się, ich cele, treść, przebieg, metody, środki i organizacja. Efektywność działań naukowych, ich wartość poznawcza i realny wpływ na rozwój nauki zależnej od różnorodnych czynników. Wśród nich podstawowe znaczenia mają twórcze koncepcje, pomysły, nowe problemy jak i adekwatne w stosunku do nich metody i narzędzia badawcze.

 

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich odchylonych od normy z ograniczoną sprawnością umysłową.

Podstawowym syndromem upośledzenia umysłowego jest zakłócenie działalności poznawczej.

Zaburzenia te stały się przyczyną do stworzenia dla tych dzieci osobnej sieci szkół zwanych szkołami specjalnymi.

Dzieci niewidome od urodzenia bądź od wczesnego dzieciństwa powinny być jak najwcześniej objęte specjalistyczną opieką pedagogiczną, a żeby zapobiec opóźnieniom rozwoju, niepożądanym nawykom ruchowym oraz, grożącej im izolacji społecznej. Dlatego wszystkie te dzieci powinny być objęte wychowaniem przedszkolnym jako pełno sprawne. Trzeba tylko im zapewnić szczególną opiekę ze względu na trudności orientacyjne.

Psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym w charakterze doradców zawodowych często udzielają porad młodzieży z odchyleniami w stanie zdrowia: z dysfunkcjami narządów ruchu i zmysłów, chorobami somatycznymi. Uczniowie niepełnosprawni wymagają szczególnej pomocy przy wyborze szkoły i zawodu.

Zdarza się, że dziecko, które nie ma wady wzroku i słuchu „patrzy i nie widzi, słucha i nie słyszy”. Wielokrotnie popełnia błędy, przepisując ten sam tekst. W dyktandach opuszcza, dodaje, przestawia litery i sylaby oraz myli głoski podobne fonetycznie.

Mówimy wtedy, o dysleksji, specyficzne trudności w czytaniu; dysortografii – trudności w opanowaniu pisowni i dysgrafii – to zniekształcanie strony graficznej pisma – niski poziom graficzny pisma.

Zespół Downa, zwany dawniej mongolizmem, jest najczęściej spotykaną postacią głębszego upośledzenia umysłowego. Stanowi on 1/3 wszystkich przypadków upośledzenia umysłowego. U wszystkich osób z zespołem Downa obserwuje się lekko zaznaczony orientalny wygląd, co było powodem nazwania ich dosyć etykietującym określeniem-mongoł.

Najpoważniejszym i stałym objawem jest upośledzenie umysłowe, zazwyczaj w stopniu umiarkowanym.

Niepełnosprawność jest wynikiem wypadków, chorób, oraz wad wrodzonych, stanowi wyzwanie, barierę i przeszkadza w wykonywaniu zadań życiowych. Praca socjalna np. zakłada, że osoby niepełnosprawne powinny cieszyć się takimi samymi możliwościami uczestnictwa w życiu społecznym i dostępu do usług, jak my czy nawet osoby nie pełnie pełnosprawne. Powinny mieć dostęp do specjalistycznych usług i świadczeń koniecznych ze względu na ich niepełnosprawność.

 Pojęcie niepełnosprawności - Właściwa regulacja stosunku między jednostką a otaczającym ją światem zapewnia jej przystosowanie do środowiska. Często jednak człowiek nie jest w stanie dokonać właściwej oceny sytuacji, ani reagować adekwatnie do niej. Z takimi zjawiskami spotykamy się wówczas, gdy dziecko wskutek choroby czy też wrodzonego lub nabytego defektu organicznego nie jest w stanie samodzielnie przystosować się do środowiska. Zdrowie i choroba są nieodłącznymi elementami biografii każdego człowieka.

Starzenie się jest naturalnym procesem, który będzie dotyczył każdego człowieka, jeśli osiągnie wiek nazywany przez demografów poprodukcyjnym.

Granice wiekowe starzenia się różni autorzy różnie określają od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu lat.

W ostatnich latach w Polsce średnia długość życia dla mężczyzn 66 lat dla kobiet 74 lata, dla porównania w średniowieczu długość życia wynosiła 30 lat.

Subskrybuj Pedagogika specjalna