Socjologia

Ojcostwo

Pragnienie ojcowskiej miłości jest głęboko wpisane w każdego człowieka, także człowieka dorosłego. Potrzebują jej jednak w sposób szczególny dzieci i młodzież w okresie dojrzewania. Dziecko poszukuje nie tylko ciepłej i serdecznej miłości matki, ale również otwartej, życzliwej i dającej poczucie bezpieczeństwa miłości ojca. Kiedy dziecko nie ma życzliwych i pogodnych relacji z własnym ojcem, przeżywa brak ojcowskiej miłości. I chociaż miłość ojcowska jest inna od miłości matki, bywa ona dla dziecka nie mniejszym źródłem radości i szczęścia.

Kultura współczesna

Kultura należy do podstawowych pojęć humanistyki współczesnej pomimo tego, iż zastosowanie tego terminu spopularyzowało się szeroko dopiero w obecnym stuleciu, aczkolwiek pochodzeniem etymologicznym sięga on klasycznej starożytności. Człowiek, jako istota myśląca, jako istota dająca się przekonać - to był istotny element kultury greckiej. To było określenie człowieka, jakie wniosła klasyczna kultura grecka do kultury europejskiej. To właśnie Grecję przyjęto uznawać za kolebkę naszej kultury.

Trwałe wartości kultury w zmiennym świecie kultury - globalizacja świata przy jednoczesnej regionalizacji

Kultura to na pewno jeden z najbogatszych i najbardziej złożonych terminów w każdym języku. Przez swoją nie jednoznaczność i różnorodność bardzo trudnym do zdefiniowania pełnego, jasnego i zrozumiałego, gdyż zawsze pojawiają się elementy poszerzające lub zawężające całą definicję i ta wówczas przestaje być jedną dla wszystkiego.

Tożsamość grupowa a kompetencje kulturowe

Pod koniec lat pięćdziesiątych Czesław Miłosz zdecydował się na stałe opuścić Polskę. Motywy, które nim kierowały do dzisiaj rozbudzają spory wśród krytyków literackich Dlaczego jednak w tym krótkim tekście przywołuję postać naszego noblisty, podczas gdy temat tej pracy wskazuje na obszary raczej związane z filozofią i socjologią, a nie z dziedziną dociekań literackich? Powodów jest co najmniej kilka, ale za główny, moim zdaniem, należy uznać fakt następujący.

Podkultura młodzieżowa i jej znaczenie w procesie socjalizacji jednostki - szansa rozwoju czy realne zagrożenie

Rodzice z dumą patrzą na nowego członka swojej rodziny. Przybył tak niedawno - zaledwie dwa, może trzy dni temu. Jest taki niewielki i bezradny. Ojciec, niejednokrotnie późnym wieczorem, pochyla zmęczoną głowę nad łóżeczkiem i łagodnie się uśmiecha. Planuje jego życie. Myśli o szkole, liceum potem o studiach, wybitnych osiągnięciach. Uważa, że jego dziecko jest najlepsze pod każdym względem i że nic złego w życiu spotkać go nie może. Nie zwracając uwagi na swoje znużenie zaczyna z nim rozmawiać. Troszczy się, aby nie było mu zimno.

Społeczeństwo i socjologia ziem zachodnich w fazie przełomu i otwarcia ponowoczesnego

Ziemie Zachodnie i Północne Polski stanowią obszar społeczno-przestrzenny w miarę spójny gospodarczo i kulturowo, ukształtowany historycznie oraz dysponujący wieloma mechanizmami umożliwiającymi życie mieszkańcom. Obecnie sądzi się, że współczesne regiony i społeczności lokalne wiążą się zależnością w elastyczny system pozwalający im optymalnie wykorzystać szanse rozwojowe w integrującej się Europie.

Strony