Przejdź do treści

Jak wychowywać dziecko? Co jest odpowiedzialne za dane zachowanie człowieka? Jak wpływać na poprawne wychowanie ludzi? Na te i wiele innych pytań odpowiadają artykuły opublikowane w kategorii psychologia wychowawcza - sprawdź już teraz na tej stronie.

Po co istnieje psychologia rozwojowa? Po to aby badać i określać normy pomocne w poznaniu psychiki dziecka, tak aby mogło prawidłowo się rozwijać w idealnych dla siebie warunkach. Podstawą dobrego wychowania jest dobre poznanie psychiki i odstępstw od norm u dzieci.

Przez pojęcie uświadomienia seksualnego rozumiemy dostarczenie pewnego zasobu wiedzy, która jest niezbędna do prawidłowego zachowania seksualnego. Wiedza ta dotyczy biologii człowieka, psychologii, pewnych elementów medycyny (zwłaszcza ginekologii, psychiatrii, seksuologii), oraz socjologii i prawa.

Rozwój teorii osobowości spowodował, że podjęto wiele badań zmierzających do ustalenia, które z elementów struktury osobowości mogą być odpowiedzialne za przestępcze zachowanie człowieka. Niektórzy autorzy piszą o wadliwej strukturze i funkcjonowaniu osobowości jako mechanizmu regulacyjnego. Ich zainteresowanie koncentrują się wokół takich struktur osobowości jak: potrzeby, postawy, system wartości, obraz siebie, obraz świata, samoocena, samoakceptacja, poczucie sensu życia, poczucie tożsamości. ( za: Hołyst B., 1993 ).

l. Czym zajmuje się psychologia wychowawcza

2.Od kiedy zaczyna się wychowywać dziecko

3.Co to znaczy interakcja wychowawcza

4.Nauczanie a wychowanie - razem czy oddzielnie

5.Co rozumiesz pod pojęciem "sukces wychowawczy" albo porażka wychowawcza

6.Jakie błędy popełniają rodzice

7.Jakie błędy popełniają nauczyciele

8.Charakterystyka środowisk wychowawczych

9. Czy dziecko powinno chodzić do przedszkola

10. Znaczenie grupy w rozwoju dziecka

11.Jak reagują dzieci w 1,2 i 3 klasie na niepowodzenia szkolne

W czasach, gdy coraz większą rolę w życiu każdego człowieka odgrywają środki masowego przekazu – radio, telewizja a zwłaszcza komputery, a światem rządzi pieniądz często zapominamy o własnych zainteresowaniach, które pełnią szczególną rolę w życiu każdego człowieka. Nikt z nas nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne i potrzebne są o każdemu z nas i co możemy osiągnąć pogłębiając je i pielęgnując.

Uczenie się odgrywa bardzo ważną i znaczącą rolę w życiu człowieka, gdyż w znacznie mniejszym stopniu niż organizm zwierzęcy dysponuje on gotowymi, wrodzonymi formami zachowania się. Omówię tu znaczenie uczenia się w okresie dzieciństwa, czyli od urodzenia się dziecka do osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej. Uczenie się to ciągły rozwój, który następuje w wyniku ćwiczenia i wysiłku dziecka.

REKLAMA według definicji słownikowej pochodzi od łacińskiego słowa reclamo (krzyczę). Czytając dalej w „Słowniku wyrazów obcych” J. Tokarskiego dowiadujemy się, że wyraz ten oznacza „ ...rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach wartości, miejscach i możliwościach nabycia (...) zwykle za pomocą plakatów, ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji, stanowiące zachętę do nabywania towarów lub korzystania z określonych usług.”

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele badań na temat osobowościowych i społecznych skutków przemocy wobec dziecka w rodzinie. Ujawniły one w sposób niepodważalny, nieuchronny i niekorzystny wpływ przemocy wewnątrzrodzinnej na psychospołeczne funkcjonowanie dziecka, a w perspektywie na jego życie małżeńskie oraz stosunek do przyszłego własnego potomstwa.

Aktywność edukacyjna dorosłych przeżywa swój renesans wraz z rozwojem i zmianami we współczesnym społeczeństwie postindustrialnym. Czy osoby dorosłe są w stanie uczyć się efektywnie? Odpowiedź twierdząca na te pytania jest podstawą tworzenia systemów kształcenia zawodowego, które jest swoistą inwestycją w ludzi.

Środowisko życia człowieka stanowi od dawna przedmiot zainteresowań zarówno filozofii, jak nauk szczególnych. Jednakże pojęcie środowiska jest wieloznaczne. Każda gałąź wiedzy tworzy adekwatne do swoich potrzeb pojęcie środowiska. W biologii mianem środowiska określa się czynniki ekologiczne warunkujące życie i rozwój organizmu. W geografii środowisko ujmuje się jako otaczającą ludzi przyrodę organiczną i nieorganiczną.

Subskrybuj Psychologia wychowawcza