Przejdź do treści

Problematyka wykonywania i wyboru pracy, kształcenia zawodowego, a więc i poradnictwa zawodowego lokują się na przecięciu procesów i zjawisk życia społecznego i ekonomicznego, kultury, polityki i edukacji.

Te różnice nie dotyczą tylko budowy ciała, ale przede wszystkim mózgu, najważniejszego narządu dla ludzkich emocji i działań, co daje w efekcie każdej z płci odmienne spostrzeżenia, preferencje, zachowania.

Przez ostatnie dziesięciolecia naukowcy szukali odpowiedzi na pytanie : co konkretnie różni obie płcie ? I tak, lekarze, przyrodnicy, psychologowie i socjologowie pracując niezależnie od siebie dokonali wielu odkryć, które zebrane razem tworzą obraz uderzającej wręcz asymetrii płciowej.

EMOCJA – (poruszenie, wzruszenie) osobnik zostaje czymś poruszony. Poruszenie to może przyjść od zewnątrz lub od wewnątrz. Zawsze jednak powstaje z odzwierciedlenia jakiś przedmiotów lub zjawisk wewnętrznych lub zewnętrznych. N.K. Bykow określa emocje jako skomplikowane reakcje organizmu, u podstaw, których leżą złożone bezwarunkowe lub warunkowe związki pochodzenia intro- i eksteroceptywnego.

Dojrzewanie biologiczne i związany z nim rozwój psychiczny obejmuje wiek od około 11-12 roku życia do około 18-19 roku życia, przy odchyleniach indywidualnych tak w jedną jak i w drugą stronę. W polskiej psychologii stosuje się najczęściej nazwę w i e k d o r a s t a n i a.

Okres ten obejmuje dwie fazy, które w przybliżeniu oddziela 16 rok życia.

Faza I - zwana dojrzewaniem, pokwitaniem, faza biologiczna – charakteryzuje

się ogólnym niezrównoważeniem, wyrażającym się w nadmiernej

WRAŻENIE - prosty proces poznawczy polegający na odbiorze jednej cechy zjawiska.

Wrażenia powstają, gdy na nasze narządy zmysłowe działają w sposób bezpośredni

bodźce zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego.

 

Gdy bodziec działa na narząd zmysłowy (słuch, dotyk, wzrok, itd.) wówczas określone

receptory zamieniają go na impuls nerwowy, który przesyłany jest do mózgu. Podział

1.Historia empatii. 2.Naturalny rozwój empatii od wczesnego dzieciństwa po okres dorastania (wg Martina Hoffmana) 3.Empatia w stosunku do cudzych uczuć Ø dobra komunikacja Ø taktowny styl bycia 4. Konflikty i ich rozwiązywanie „Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby” (Autor nieznany)

 

Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia „emocja”. Jedni traktują ją jako pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć. Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając ją ustosunkowuje się do niej: cieszy się, kocha, smuci, gniewa, cierpi. I właśnie to przeżywanie stosunku do siebie samego i do otoczenia, to właśnie emocje i uczucia. Wynika więc z tego wszystkiego, że procesy emocjonalne regulują stosunki pomiędzy człowiekiem a otoczeniem.

Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą go rzeczywistość ustosunkowuje się do niej, cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi.

Subskrybuj emocje