Przejdź do treści

Sprawdź, jak rodzą się związki emocjonalne między ludźmi a także co definiuje charakter i osobowość człowieka. Te i wiele więcej informacji znajdziesz w kategorii psychologia osobowości - zapraszamy już teraz do lektury i zgłębiania meandrów ludzkiej osobowości.

WYCHOWANIE→ wiedza→ sądy→ przekonania→ postawy→ zachowania = OSOBOWOŚĆ

 

W wychowaniu najważniejsze jest zapewnienie indywidualnego rozwoju osobowości.

 

OSOBOWOŚĆ:

- sfera poznawcza: intelektualna, wiedzowa

- sfera emocjonalna: przeżycia

- strefa wolicjonalna (działaniowa): działanie

 

Koncepcje osobowości:

Wiem → dowiaduję się

Czuję → przeżywam (percepuję)

Działam → podejmuję działanie, zachowanie

 

Pamięć jest procesem utrwalania i przechowywania przedmiotów myśli i

działania, a następnie ich przypominania i rozpoznawania.

„Pamięć jest właściwością organizmu, dokładniej jego systemu

nerwowego, polegająca na utrwaleniu zdobytego w toku najróżniejszych działań

poznania rzeczywistości i samych tych działań, utrwaleniu rozszerzającym

zakres związku organizmu ze światem otaczającym zakres jego działań.” (W.

Szewczuk, 1957; s. 28 )

Pamięć przejawia się w kilku formach. Najprostszą formą jest

Fazy procesów pamięci:

1) zapamiętywanie (lub kodowanie)

2) przechowywanie

3) odtwarzanie

ZAPAMIĘTYWANIE

Zależy od różnych czynników:

1) Powtarzania

2) Strukturalizacji materiału (nadawanie tytułów, robienie streszczeń

3) Różnych sposobów uczenia się

a) rozłożenie powtórzeń w czasie

b) uczenie się całości lub części

c) wpływ próbnego odtwarzania

d) wpływ rodzaju materiału

e) rola nastawienia lub otrzymanych instrukcji ad. C) wpływ próbnego odtwarzania

Zapewnienie wychowankom harmonijnego , wielostronnego rozwoju - w obecnych czasach zachwianie równowagi w edukacji , ukierunkowanej na rozwój intelektualny przy lekceważeniu kultury uczuć i kultury pracy

Zagadnienie wolności i skłonności do samozniewolenia – przez co rozumiem dążność do ograniczenia – wiele razy było już poruszane, rozważane, wskazywane i podejmowane. W skrócie można rzec, że zależność pomiędzy wolnością i samozniewoleniem jest ścisła, choć pośrednia, bowiem ogniwem łączącym jest lęk. Na razie, więc zaznaczmy, że nieodłączną konsekwencją wolności jest właśnie lęk. Tak można założyć, wziąwszy pod uwagę pracę Roberta Piłata pt. „Lęk i królestwo możliwości”[i][i].

Zdefiniowanie agresji nie jest proste. W języku potocznym określenie to jest używane bardzo swobodnie. Psychologowie posługują się terminem działania agresywnego, przez które rozumieją zachowanie ukierunkowane na spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody.

Powstanie języka i posługiwanie się nim w mowie było bez wątpienia ogromnym osiągnięciem rozwojowym człowieka. Jednak język i mowa nie powstały wraz z pojawieniem się praprzodków człowieka. Wiadomo, że wczesne formy hominidae takie jak Australopithecus, homo habilis, homo erectus, a także prawdopodobnie człowiek neandertalski nie posługiwały się mową. Podstawową przeszkodą ku temu była zbyt nisko osadzona krtań.

EMOCJA – (poruszenie, wzruszenie) osobnik zostaje czymś poruszony. Poruszenie to może przyjść od zewnątrz lub od wewnątrz. Zawsze jednak powstaje z odzwierciedlenia jakiś przedmiotów lub zjawisk wewnętrznych lub zewnętrznych. N.K. Bykow określa emocje jako skomplikowane reakcje organizmu, u podstaw, których leżą złożone bezwarunkowe lub warunkowe związki pochodzenia intro- i eksteroceptywnego.

Dojrzewanie biologiczne i związany z nim rozwój psychiczny obejmuje wiek od około 11-12 roku życia do około 18-19 roku życia, przy odchyleniach indywidualnych tak w jedną jak i w drugą stronę. W polskiej psychologii stosuje się najczęściej nazwę w i e k d o r a s t a n i a.

Okres ten obejmuje dwie fazy, które w przybliżeniu oddziela 16 rok życia.

Faza I - zwana dojrzewaniem, pokwitaniem, faza biologiczna – charakteryzuje

się ogólnym niezrównoważeniem, wyrażającym się w nadmiernej

Pojęcie osobowości i jej rozwój -Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia osobowości jest bardzo trudne. Istnieje wiele koncepcji osobowości i wiele różnorodnych jej definicji.

Pytanie, na które próbują odpowiedzieć uczeni zajmujący się problematyką osobowości, dotyczy zrozumienia tego, jaki człowiek jest oraz w jaki sposób działa?

Subskrybuj Psychologia osobowości