Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Podmiotowość w wychowaniu

Podmiotowość wg. K. Wieleckiego nie ma zbyt długiej historii. Pojawiało się w wystąpieniach różnych myślicieli, humanistów, i moralistów mimo to nie od razu stało się faktem społecznym, kategorią ideologiczną, czy podmiotem analiz teoretyczno-empirycznych dyscyplin naukowych.

W filozofii gdzie podmiotowość zdaniem P. Sztompki oznacza-przeciwieństwo reifikacji, uprzedmiotowienia jednostki, odrzucenie mechanistycznej teorii odbicia i podkreślenie czynnej roli poznającego rozumu.

O roli tradycji w szkolnym dialogu

Spór o edukację – którego jesteśmy świadkami – i to nie tylko z powodu reformy systemowej i programowej naszego szkolnictwa – ujawnia dwie postawy, które w dużym uproszczeniu można nazwać „konserwatywną” i „liberalną”.

Każda z nich zwraca uwagę na zasadniczą rolę wolności w wychowaniu, różnicując jednakże jej miejsce w hierarchii wartości.

Dla konserwatystów – autentyczna wolność wyrasta z prawdy, prawda jako fundament wolności.

Niepowodzenia szkolne

Niepowodzenia szkolne stanowią ciągle otwarty problem dla wielu badań . Zagadnienie to jest szczególnie ważne , ze względu na fakt , że skuteczne zapobieganie niepowodzeniom szkolnym możliwe jest dzięki ustaleniu przyczyn, które wpłynęły na ich pojawienie się . Problemem tym zajmowało się już wielu pedagogów min. H . Radlińska , M . Grzywak – Kaczyńska. Przez niepowodzenia szkolne rozumiemy proces pojawiania się braków w wymaganych przez szkołę wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz negatywnego stosunku młodzieży wobec tych wymagań . Taką definicję niepowodzeń podaje W . Okoń . J .

Krytyka szkoły tradycyjnej

Krytyka szkoły tradycyjnej z jej sztywną organizacją i metodami, powodującymi bierność uczniów i oderwanie od życia ,doprowadziła w końcu 19 i w 20 wieku do powstania różnych nowych koncepcji i kierunków w teorii i metodyce kształcenia. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w praktyce szkolnej i zyskały sobie w różnych krajach dużą popularność.

Gry i zabawy dydaktyczne, ich rola i znaczenie w procesie kształcenia

Gra dydaktyczna to rodzaj metod nauczania należących do grupy metod problemowych (sposób nauczania i uczenia się , którego osnowę stanowi rozwiązywanie przez uczniów zagadnień praktycznych i teoretycznych .. (W.Okoń , 1981)) i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk , sytuacji lub procesów w celu zbliżenia procesu poznawczego uczniów do poznania bezpośredniego dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem. (K.Kruszewski).

Strony