Przejdź do treści

Alkohol, papierosy, narkotyki w ujęciu i życiu młodzieży. Dowiedz się, dlaczego używki pojawiają się wśród nastolatków, jak walczyć z tym zjawiskiem i co dorośli mogą zrobić, aby uratować swoje dzieci. Porady i artykuły na temat pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Spór o edukację – którego jesteśmy świadkami – i to nie tylko z powodu reformy systemowej i programowej naszego szkolnictwa – ujawnia dwie postawy, które w dużym uproszczeniu można nazwać „konserwatywną” i „liberalną”.

Każda z nich zwraca uwagę na zasadniczą rolę wolności w wychowaniu, różnicując jednakże jej miejsce w hierarchii wartości.

Niepowodzenia szkolne stanowią ciągle otwarty problem dla wielu badań . Zagadnienie to jest szczególnie ważne , ze względu na fakt , że skuteczne zapobieganie niepowodzeniom szkolnym możliwe jest dzięki ustaleniu przyczyn, które wpłynęły na ich pojawienie się . Problemem tym zajmowało się już wielu pedagogów min. H . Radlińska , M . Grzywak – Kaczyńska. Przez niepowodzenia szkolne rozumiemy proces pojawiania się braków w wymaganych przez szkołę wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz negatywnego stosunku młodzieży wobec tych wymagań . Taką definicję niepowodzeń podaje W . Okoń . J .

Jak bumerang z końcem kadencji kolejnego Sejmu wróciła sprawa urzeczywistnienia idei wprowadzenia większej ilości obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w naszych szkołach . Pomijam powody wykazywania powyższej troski szczególnie u schyłku parlamentarnych kadencji, ponieważ dla pracy nauczyciela nie są one nazbyt ważne .

Próby analizy środowiska wychowawczego były podejmowane przez przedstawicieli różnorakich dyscyplin naukowych. Pierwotnie badano środowisko i jego role w ujęciu przyrodniczym (Lemarc, Darvin) i lekarskim co miało na celu ukazanie związku pomiędzy środowiskiem a stanem zdrowia człowieka w nim funkcjonującego.

Krytyka szkoły tradycyjnej z jej sztywną organizacją i metodami, powodującymi bierność uczniów i oderwanie od życia ,doprowadziła w końcu 19 i w 20 wieku do powstania różnych nowych koncepcji i kierunków w teorii i metodyce kształcenia. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w praktyce szkolnej i zyskały sobie w różnych krajach dużą popularność.

W moim mniemaniu nauczyciel to zawód szczególny, zaszczytny i zobowiązujący. Obecne zaniedbanie, zbagatelizowanie znaczenia tego zawodu-sztuki spowodowało, iż podejście wielu nauczycieli również uległo degradacji, co z kolei odbiło się na ich działalności. Nie zdają sobie sprawy jak ważny urząd pełnia.

Gra dydaktyczna to rodzaj metod nauczania należących do grupy metod problemowych (sposób nauczania i uczenia się , którego osnowę stanowi rozwiązywanie przez uczniów zagadnień praktycznych i teoretycznych .. (W.Okoń , 1981)) i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk , sytuacji lub procesów w celu zbliżenia procesu poznawczego uczniów do poznania bezpośredniego dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem. (K.Kruszewski).

Aby w pełni zrozumieć zjawisko Edukacji Alternatywnej, na wstępie należałoby wyjaśnić samo jej pojęcie.

Edukacja Alternatywna to swoistego rodzaju forma opozycji wobec państwowego i sformalizowanego systemu szkolnego.

O Edukacji Alternatywnej mówimy wtedy, gdy stwarza ona wybór pomiędzy co najmniej dwiema możliwościami w sferze uczenia się człowieka.

Subskrybuj Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza