Przejdź do treści

Wszystko na temat socjologii - zachowań ludzkich, emocji i nauk związanych z zachowaniem ludzi na świecie. Dowiedz się, co warunkuje agresję, jak wykorzystuje się socjologię w reklamie czy badaniach lekarskich - zapraszamy do sprawdzenia tej kategorii.

SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:

a. zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi;

b. struktury tych zbiorowości;

c. zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie;

d. siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości;

e. zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach.

Zakres przedmiotowy socjologii pracy:

Na wstępie mojej pracy pragnąłbym wyjaśnić znaczenie pojęć, wydawałoby się prostych, a przecież jak że złożonych: socjalizacja i rodzina. Jeśli chodzi o pierwsze z nich to powołując się na wyjaśnienia słownikowe oznacza ono: „uspołecznienie, przysposobienie do życia w społeczeństwie

Trzeba dotrzeć do nieświadomości aby się formować. Potrzebna tu jest wiedza, spotkanie z drugim człowiekiem, przyjaźń, rozmowy z kierownikiem duchowym, samotność i życie duchowe, proces terapeutyczny, marzenia senne (symbole moich marzeń sennych).

Pojęcie "sekta" pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego słowa "sequi" lub "sectare", czyli "iść za kimś", albo "odcinać od kogoś". W tym sensie oznacza kogoś, kto idzie za swym nowym nauczycielem; odrywa się od pierwotnego nurtu, kościoła czy religii.

Praca socjalna, choć powszechnie uważana za stosunkowo młodą dziedzinę działalności na rzecz drugiego człowieka, ma w Polsce dość długą tradycję.

O początkach zawodu pracownika socjalnego można mówić wraz z powstaniem możliwości kształcenia w dziedzinie pracy socjalnej.

Tradycja kształcenia pracowników socjalnych sięga w Polsce początków XX wieku. Początków tych można się dopatrywać w pierwszych kursach społecznych zorganizowanych w 1907 roku w Królestwie Polskim. W dziewięć lat później w Krakowie utworzono Wydział Pracy Społecznej przy wyższych kursach dla kobiet.

Jedną z podstawowych przyczyn zasygnalizowanych już na początku jest depresja. Od początku naszego stulecia zatacza ona coraz szersze kręgi, każde nowe pokolenie jest narażone na większe niż pokolenie ich rodziców ryzyko wpadnięcia w głęboką depresję ¾ nie smutek, lecz paraliżującą wszelkie działania apatię, przygnębienie i litość nad samym sobą.

Pojęcie środowiska może być interpretowane we wszystkich naukach w różny sposób z których dwa są szczególnie doniosłe.

Pierwszy to ujmowanie środowiska jako pewnego systemu stosunków zachodzących między istotą żywą , a przedmiotami jej otoczenia .W tym ujęciu nawet w identycznym składzie przedmiotów dwa różne organizmy reagują selektywnie na wychodzące z nich podniety , niejako „ tworzą „ sobie dwa różne środowiska

Od momentu, gdy w moim umyśle zaczęła formować się świadomość, zagościł w nim na stałe strumień pytań dotyczących JAK JEST. Odpowiedź na jedno pytanie, generowała kolejne pytania, a te z kolei na nowe pytania. Dziś wiem, że zbiór prawd jest nieskończony i wiem też, że słowo PRAWDA jest nieokreślone-jest to pewna idea, lecz nie da się jej ująć w słowa.

A/ Postawa obronna w literaturze naukowej.

Istnieje wiele różnorodnych definicji, próbujących określić czym jest „postawa”.

Pojęcie to jest stosowane w wielu dziedzinach nauki, między innymi w pedagogice, socjologii i psychologii.

Reguły moralne, włączając w to pojęcia grzechu i cnoty są częścią wszystkich znanych społeczeństw ludzkich. Kolejne pokolenia ludzi usiłują uporać się z pytaniem „jak powinienem żyć ?”. Niezliczona ilość idei filozoficznych próbuje określać warunki obowiązywania norm moralnych i sposoby ich uzasadniania.

Subskrybuj Socjologia