Przejdź do treści

Wszystko na temat socjologii - zachowań ludzkich, emocji i nauk związanych z zachowaniem ludzi na świecie. Dowiedz się, co warunkuje agresję, jak wykorzystuje się socjologię w reklamie czy badaniach lekarskich - zapraszamy do sprawdzenia tej kategorii.

Aby odpowiedzieć na stwierdzenie zawarte w temacie pracy, musimy wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia , które zawierają się w stwierdzeniu powyżej tzn. kultura i cywilizacja .

Kiedy słowo kultura pojawiło się po raz pierwszy w językach europejskich , nie miało jeszcze takiego znaczenia jakie ma dzisiaj .

Pierwotnie termin cultura wiązał się z uprawą roli i oznaczał przekształcenie poprzez ludzką pracę naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan inny , bardziej pożądany i użyteczny dla człowieka . Cyceron ( 106-43 p.n.e. ) użył słowa cultura , na określenie filozofii .

Henry Bergson stworzył swoją „teorię ewolucji” pokazując nam w bardzo prosty i przystępny sposób nie całą drogę człowieka do stanu obecnego, lecz główne mechanizmy, którym zawdzięczamy obecny wygląd świata i człowieka. Nie można wprawdzie – w czasach dzisiejszych – uznawać pomysłów francuskiego filozofa jako aktualnych, lecz także nie da się z pełną oczywistością odebrać im uzasadnienia. Jest to jedna z wielu, a prawdopodobnie najpiękniejsza teoria ewolucji, która w wyjaśnianiu sfery ducha może mieć jeszcze przyszłość...

Interakcja społeczna- wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo jednostki i grupy, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Rodzaje:

Ustawa wprowadziła obowiązkowe dokształcanie ogólne i zawodowe całej młodzieży do lat 18, która wypełniła obowiązek szkolny i nie uczęszczała do żadnej szkoły. Dokształcanie to miało być realizowane stopniowo , ale obowiązek ten nie był wykonywany i w praktyce liczba młodzieży objęta dokształceniem spadła.

SOCJOLOGIA· termin wprowadzony przez A. Comte’a na określenie nauki o społeczeństwie,E. Durkheim - socjologia to nauka o faktach społecznych.

Emil Durkheim jest uważany za najwybitniejszego socjologa francuskiego. Jego koncepcje miały głęboki wpływ na nauki humanistyczne i kulturę Francji. Jego koncepcja socjologii opierała się na pozytywistycznej teorii nauki, która wzorowała się na naukach indukcyjnych (określanie faktów socjologicznych i jej elementów składowych , które były podstawą do stawiania hipotez w oparciu o opracowane metody badawcze).

ONTOLOGIA – jest to teoria bytu, szeroko rozumianej rzeczywistości. O. Stara się rozstrzygnąć, czy istnieje jeden byt, czy więcej jego rodzajów. Docieka jego natury oraz tego, jakie istotne właściwości mu przysługują. Rozważa byt w aspektach czasowym i przestrzennym. Interesuje się strukturą rzeczywistości, charakterem układu stanowiących ją rzeczy i zjawisk, jego ewentualnym porządkiem i prawidłowością. Stawia problem wolności, próbując wyjaśnić, na czym ona polega i jaki ma zakres. Zajmuje się stosunkiem świadomości, psychiki do materii.

Zanim przejdę do przedstawienia spostrzeżeń, jakie nasunęły mi się po lekturze tego dzieła, wyjaśnię - kluczowe dla niego - pojęcie egzystencjalizmu. Jest to kierunek filozofii współczesnej, według którego punktem wyjścia analizy filozoficznej jest indywidualna, jednostkowa egzystencja człowieka, jego miejsce i rola w świecie. Jednostka ludzka zredukowana jest do serii swobodnych postanowień, zaś jej egzystencja w świecie nastawiona zostaje na subiektywizm - indywidualne przeżycie świata i siebie samego.* Karl Jaspers należał do czołowych przedstawicieli tego kierunku.

Definicja feminizmu obejmuje zarówno doktrynę równych praw dla kobiet ( w praktyce zorganizowany ruch na rzecz praw kobiet), jak i ideologię społecznych przeobrażeń których celem jest:

· społeczna równość

· powstanie świata który byłby światem także dla kobiet

· analiza przyczyn i czynników ucisku kobiet

· jest ideologią wyzwolenia kobiet, bowiem istotą wszelkich nurtów feministycznych jest przekonanie:

" iż kobieta cierpi niesprawiedliwość z powodu własnej płci"

 

Subskrybuj Socjologia