Przejdź do treści

Reforma systemu edukacji to jedna z czterech wielkich reform ustrojowych przygotowanych przez rząd Jerzego Buzka. Od chwili, kiedy zostały przedstawione jej założenia, wzbudzała chyba najwięcej emocji wśród społeczeństwa polskiego a zwłaszcza w środowisku samych nauczycieli.

Zapewnienie wychowankom harmonijnego , wielostronnego rozwoju - w obecnych czasach zachwianie równowagi w edukacji , ukierunkowanej na rozwój intelektualny przy lekceważeniu kultury uczuć i kultury pracy

Kształcenie specjalne to planowy, systematyczny proces oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na uczniów niepełnosprawnych. W zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności kształcenie specjalne odbywa się w przedszkolach specjalnych, szkołach (klasach) specjalnych podstawowych, zawodowych i średnich w ramach nauczania indywidualnego oraz innych form organizacyjnych. Coraz częściej kształceniem specjalnym objęte są dzieci pozostające w szkołach masowych, np. dzieci z parcjalnymi zaburzeniami, dzieci przewlekle chore.

Problematyka wykonywania i wyboru pracy, kształcenia zawodowego, a więc i poradnictwa zawodowego lokują się na przecięciu procesów i zjawisk życia społecznego i ekonomicznego, kultury, polityki i edukacji.

Subskrybuj kształcenie