Przejdź do treści

Zapewnienie wychowankom harmonijnego , wielostronnego rozwoju - w obecnych czasach zachwianie równowagi w edukacji , ukierunkowanej na rozwój intelektualny przy lekceważeniu kultury uczuć i kultury pracy

- warunkiem pełnego rozwoju człowieka jest harmonijna interakcja obu półkul mózgowych , do tej pory głównie koncentrowano się na lewej półkuli , gdzie znajduje się ośrodek mowy , jednak wg. neurologów w prawej półkuli znajduja się ośrodki spełniające ważne , swoiste funkcje , które również nie mogą być zaniedbywane

- w psychologii człowiek ujmowany jest jako harmonijnie funkcjonująca całość : poznająca , czująca i działająca , świadoma własnego „ja”, psychologia wyraża związek między poznaniem , a moralnością jednostki ludzkiej

 

U podstaw teorii kształcenia wielostronnego leżą funkcje osobowości ( traktowanej jako stopniowo harmonizująca się całość ):

- poznawanie świata i siebie

- przeżywanie świata

- zmienianie świata

 

TRZY RODZAJE AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA :

AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA zmierza do poznania świata i siebie

Uczący przyswaja nagromadzoną przez ludzkość wiedzę , korzystając z pomocy nauczycieli jak i innych źródeł, ale także znaczną jej część odkrywa samodzielnie.

AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA polega na przeżywaniu wartości i ich wytwarzaniu .

AKTYWNOŚĆ PRAKTYCZNA wymaga poznania wiedzy o rzeczywistości , która jednostka ma zmieniać lub stwarzać .

POZNANIE RZECZYWISTOŚCI Z PRZYSWOJENIE WIEDZY

Uczenie się poznawcze ( najprostsza postać uczenia się ludzi ) występuje w trzech odmianach:

- uczenie się spostrzeżeniowe sprowadza się do powstania trwałych zmian w spostrzeganiu danej rzeczy lub zdarzenia pod wpływem uprzedniego spostrzegania tej rzeczy lub innych do niej podobnych

- warunkowanie sensoryczne polega na kojarzeniu dwóch bodźców sensorycznych

- nabywanie wiedzy najważniejsza odmiana uczenia się poznawczego , nazbyt faworyzowane we współczesnej szkole.

 

Zasadniczym przedmiotem poznania ludzkiego nie są wiadomości o świecie , a sam świat , a więc przyroda , życie społeczne , źródłem poznania nie może być więc podręcznik , lecz sama rzeczywistość , konkretne rzeczy , procesy ,zdarzenia , zachodzące między nimi zależności .Dopiero na tej podstawie dobre oparcie znajduje poznanie pośrednie o charakterze abstrakcyjnym.

 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA W SZKOLE

Proces uczenia się problemowego .

Punktem wyjścia jest sytuacja problemowa , która inspiruje uczącego się do :

- poszukiwania i formowania problemu

- wynajdowania pomysłów rozwiązania

- weryfikacji tych pomysłów

Proces ten wymaga dużej giętkości myślenia , rozwiniętej wyobraźni i dużej pomysłowości .

 

PRZEŻYWANIE WARTOŚCI I AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA

Uczenie się przez przeżywanie polega na stworzeniu takich sytuacji , w których ma miejsce wywołanie przeżyć emocjonalnych u wychowanków – pod wpływem odpowiednio eksponowanych wartości zamkniętych w dziele literackim . w sztuce teatralnej , filmie , obrazie , utworze muzycznym, czynie ludzkim, pięknie przyrody itd.

Efekty uczenia się przez przeżywanie mogą mieć ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia. Ważną sprawą jest rozbudzenie uczuć , szczególnie uczuć wyższych . Istotnym elementem jest wyrobienie umiejętności wartościowa