Przejdź do treści

To choroby, w etiopatogenezie których, w ich przebiegu istotna rola przypada czynnikom Psychicznym. Czynniki psychiczne to przede wszystkim czynniki emocjonalne.

KLASYFIKACJA

I zaburzenia uwarunkowane uszkodzeniem tkanki mózgowej

II zaburzenia psychopodobne, zaburzenia bez Wyraźnie określonej przyczyny somatycznej Lub bez uszkodzenia tkanki mózgowej

Podgrupa: zab. psychosomatyczne

Na którą składają się nast. Zaburzenia:

narządu skóry- ukł.. ruchowego – u. Odd., u. sercowo-naczyniowego

-u. Krwiotwórczego, u. limfatycznego, u. Pokarmowego, u. Moczowo-płciowego, u. Dokrewnego,

u. Nerwowego, n. zmysłów

III niedorozwoje

kryterium podziału wg etiopatogenezy

1. .nerwice narządowe – charakt. Się obecnością objawów fizycznych nie mających podłoża w żadnej chorobie organicznej

2. choroby somatyczne zasadniczo psychopochodne- to typowe choroby psychosomatyczne, gdzie zasadnicza rola przypada czynnikom psychicznym, zwł. Emocjonalnym

uwzgl. Się tu udział: - czynników sytuacyjnych,-cech osobowości

3. choroby organiczne – wywołane nie tylko chorobą somatyczną, ale również czynnikami psychicznymi.

CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE

- wrzodniejące zapalenie jelita grubego

- zapalenie śluzowe jelita grubego

- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

- jadłowstręt psychiczny

- dychawicę oskrzelową

- nadciśnienie tętnicze

- zawał mięśnia sercowego

- cukrzyca

- pewne postacie otyłości

- nadczynność gruczołu tarczowego

- niektóre choroby skóry

..................................................................

CZYNNIKI wywołujące choroby psychosomatyczne

1.sytuacje stresowe, które wyzwalają stany przykrego długotrwałego napięcia emocjonalnego

2.zasadniczą rolę w powstawaniu zaburzeń ps przypada emocjom, które nie znajdują ujścia w reakcjach słownych i motorycz., tzn. są one tłumione a oprócz tego nieuświadamiane,

3.choroba somatyczna zmniejsza zwykle odporność na stresory psych.(objawy: drażliwość, przygnębienie, zaburzenia snu, wzmożone reakcje emocj. i wegetaty.)

4.emocje ujemne,długotr. powtarzające się wielokrotnie mogą dopr. nie tylko do zaburzeń czynności poszczególnych narządów, ale do zmian strukturalnych

5.lęk przed utratą uczucia bliskiej osoby, przed porzuceniem

6.sytuacje konfliktowe i frustracyjne wzbudzające tłumiony gniew

CZYNNIKI, KTÓRE POWINNY BYĆ BRANE POD UWAGĘ, GDY CHCESZ WYJAŚNIĆ ETIOLIGIĘ I PATOGENEZĘ CHOROBY:

WG FRANZA ALEXANDRA

- dziedziczna konstytucja

- urazy porodowe

- choroby organiczne przebyte w niemowlęctwie

- rodzaj opieki nad dzieckiem

- fizyczne przeżycia urazowe w niemowlęctwie i późnym dzieciństwie

- emocjonalne przeżycia urazowe

- klimat emocj w rodzinie

- późniejsze urazy fizyczne

- Późniejsze doznania emocj. W bliskich stosunkach w życiu prywatnym i zawodowym.

 PROFILAKTYKA zab.psychosomatycznych

Konieczne są zarówno organiczne jak i psychiatryczne. działania terapeutyczne.

Terapia organiczna – za jej pomocą można usunąć zaistniałe Uszkodzenie somatyczne

t. psychiczna – jej zadaniem jest niedopuszczanie do nawrotu choroby(trzeba pozbyć się„korzeni ”choroby)

t. zorientowana analitycznie – klucz do usunięcia korzeni choroby, stara się uświadomić to co nieświadome

techniki dodatkowe(środki psychoterapeutyzne)

-terapia rodzinna , t. Grupowa, trening autogenny

 

czynniki utrudniające terapię chorób psychosom.

1.„nerwica matczyna” – coraz częściej dzieci są neurotyzowane przez matki , należy przesunąć czynniki

neurotyzujące poprzez przemianę struktury rodziny, dziecko jest obciążone

2. podwójna choroba obciąża pacjenta- jest chory psychicznie. i fizycznie (on się nie przyznaje do choroby psych., aby się wyleczyć musi uznać swoją chorobę)

WAZNE JEST TUTAJ:

-          Nastawienie otoczenia,

-          nie można obciążać człowieka odpow. za chorobę fizyczną,

- chory fiz. może przyjąć całkowitą bierność w leczeniu, ale chory psych. musi aktywnie działać

3. brak poczucia odpow. i niewystarczające. wysiłki społeczeństwa (brak tworzenia instytucji. niezbędnych chorym, brak ambulatoriów)

 

Kategoria